Promocje
Koronka bawełniana 25mm - beżowa
Koronka bawełniana 25mm - beżowa

4,50 zł

Cena regularna: 5,50 zł

Najniższa cena: 5,50 zł

3,66 zł

Cena regularna: 4,47 zł

Najniższa cena: 4,47 zł
szt.

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.  WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG

ELEKTRONICZNYCH

4. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Załączniki:

1.             Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pasmanteriaozdobna.pl prowadzony jest przez Wojciecha Baczkurę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CRAFT INSPIRATIONS Wojciech Baczkura  (adres prowadzenia działalności: Al.Rzeczypospolitej 33c/32, 02-972 Warszawa wpisany  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link), NIP 537-22-222-48, REGON 147172796, adres poczty elektronicznej biuro@pasmanteriaozdobna.pl.  

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek

praw Klienta, będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają odpowiednio:

1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r.)

1.3.2.  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający  złożenie Zamówienia.

1.3.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.3.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

1.3.7. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.

1.3.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.  

1.3.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.3.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.pasmanteriaozdobna.pl.

1.3.11.  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Wojciech Baczkura prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CRAFT INSPIRATIONS Wojciech Baczkura  (adres prowadzenia działalności: Al.Rzeczypospolitej 33c/32, 02-972 Warszawa wpisany  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (link), NIP 537-22-222-48, REGON 147172796, adres poczty elektronicznej biuro@pasmanteriaozdobna.pl.

1.3.12.  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

1.3.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Elektronicznej.

1.3.15.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2.       Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych

2.1.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1. Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.

2.1.2. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.

2.1.3. Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez złożenie zamówienia i przesłanie do bezpośrednio na adres email: biuro@pasmanteriaozdobna.pl

2.1.4. Newsletter.

 

3.       Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

3.1.    Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2.    Czas trwania umowy.

3.2.1.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.2.2.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3.2.3.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1.   Komputer z dostępem do Internetu.

3.3.2.  Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3.  Przeglądarka internetowa: w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie   starszej niż  3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

3.3.4.  Włączoną obsługę plików Cookies,

3.3.5.   Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript.

3.4.     Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

3.5.     Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6.     Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Usługobiorcy tworzone jest indywidualne Konto.

4.2. Usługobiorca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

4. 3.  Usługobiorca, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

4.4.   Jeżeli Usługobiorca jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Aktywny adres e-mail,
b. Hasło do Konta Usługobiorcy,
c. Imię i nazwisko,
d. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
e. Numer telefonu.

4.5. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

a. Aktywny adres e-mail,
b. Hasło do Konta Użytkownika,
c. Firma,
d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
e. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

f. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
g. Numer telefonu.

4.6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4.7. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 4.12.

4.8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Usługobiorcą,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

4.9.Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4.10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Usługobiorca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

4.11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Usługobiorcy dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

4.12. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Usługobiorcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze zawieszenia Konta lub odmowy rejestracji,

e. Usługobiorca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Usługobiorca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

4.13. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w przypadkach mniejszej wagi, Usługodawca może zawiesić Konto na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Usługobiorca zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

4.14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługobiorcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta.

4.15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Usługodawcy ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Usługodawcy.

 4.16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

5.       Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

5.1.  Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.4.   Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

5.4.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

5.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjęcie Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

5.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

5.4.2.3. Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

5.4.2.4. Link do niniejszego Regulaminu.

5.4.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

5.5. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona fakturą VAT, które będzie wysyłana do klienta drogą mailową na adres podany przy zamówieniu.

6.       Sposoby  płatności

6.1.            Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.2.         Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.1.2.1.       Bank: Santander Polska S. A.

6.1.2.2.       Numer rachunku: 57 1910 1048 2219 6811 1008 0001

6.1.3.          Płatności elektroniczne za pośrednictwem Shoper Płatności, typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

6.1.4           Płatność kartą upominkową zakupioną na stronie pasmanteriaozdobna.pl

6.2.             Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy Autopay Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6

6.3.             Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

7.       Koszt, termin i sposoby dostawy

7.1.            Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

7.1.1          Przesyłka polecona priorytetowa

7.1.3.         Paczka kurierska

7.1.4          Paczkomaty InPost

 7.2. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz w opisie danego Produktu. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Informacja na temat kosztów dostawy dostępna jest również na stronie: http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,krajowy_przesylka_polecona.html oraz http://paczkomaty.pl/pl/cenniki-i-regulaminy

 7.3. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:

 7.3.1.  Czas kompletowania Produktu wynosi do 24 godzin, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Czas ten należy liczyć w następujący sposób:

7.3.1.2.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.

7.3.1.3 Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
            W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7.3.2.  Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

7.3.2.1. Przesyłki polecone priorytetowe dostarczane są w następnym dniu roboczym po dniu nadania (deklarowanym przez przewoźnika).

7.3.2.2. Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 1 dnia roboczego.

 

8.       Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

 8.1.  Wypowiadanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

8.1.1.  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym).

8.1.2.  Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pasmanteriaozdobna.pl lub też pisemnie na adres: CRAFT INSPIRATIONS Wojciech Baczkura  Al.Rzeczypospolitej 33c/32, 02-972 Warszawa

 8.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o  jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  8.1.4. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

8.2.  Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w  każdym czasie w drodze porozumienia stron.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego

9.1. Reklamacje z tytułu rękojmi.

9.1.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu rękojmi są określone w szczególności ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

9.1.2. Zawiadomienia o wadach fizycznych lub prawnych Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pasmanteriaozdobna.pl lub też pisemnie na adres: CRAFT INSPIRATIONS Wojciech Baczkura Al.Rzeczypospolitej 33c/32, 02-972 Warszawa

9.1.3. Zaleca się, by Klient w opisie reklamacji podał poniższe informacje, w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

9.1.3.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

9.1.3.2. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

9.1.3.3. danych kontaktowych składającego reklamację.

9.1.4. Gdy jest to niezbędne dla oceny zasadności reklamacji Produktu należy go dostarczyć na adres: CRAFT INSPIRATIONS Wojciech Baczkura Al.Rzeczypospolitej 33c/32, 02-972 Warszawa na koszt Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

9.1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

9.1.6. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pasmanteriaozdobna.pl lub też pisemnie na adres: CRAFT INSPIRATIONS Wojciech Baczkura Al.Rzeczypospolitej 33c/32, 02-972 Warszawa.

9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

9.3. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności:

9.3.1. Reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@pasmanteriaozdobna.pl lub też pisemnie na adres: CRAFT INSPIRATIONS Wojciech Baczkura Al.Rzeczypospolitej 33c/32, 02-972 Warszawa.

9.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania Produktu Klientowi.

10 Prawo odstąpienia od umowy

10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazanej przez niego osoby innej niż przewoźnik. Jeżeli wydanie przedmiotu umowy następuje w ratach lub partiami, termin na odstawienie od umowy rozpoczyna bieg z chwilą objęcia w posiadanie ostatniej z wydawanych rzeczy . Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać pisemnie na adres: CRAFT INSPIRATIONS Wojciech Baczkura Al.Rzeczypospolitej 33c/32, 02-972 Warszawa

10.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej pasmanteriaozdobna.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

10.3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie przez Klienta informacji dotyczących wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca (Klient) jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

10.4. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu należności na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego,  lub w inny wskazany przez konsumenta sposób. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

10.6. Klient odstępujący od Umowy Sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy pzekraczające najtańszy sposób dostawy towaru do Sprzedawcy. Koszty transportu podane są pod adresem: http://pasmanteriaozdobna.pl/pl/i/Koszty-dostawy/11

10.7. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11.1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowej formy rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Usługodawca (Sprzedawca) oświadcza niniejszym, iż wyraża wolę korzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.

11.2. Klient ma możliwość skorzystania z metody polegającej na zbliżeniu stanowisk stron (np. poprzez mediację), zaproponowaniu rozwiązania sporu (np. poprzez koncyliację) lub też rozstrzygnięcia sporu i narzucenie Stronom rozwiązania (np. poprzez arbitraż).

11.3. Zasady dostępu do procedur wskazanych w pkt. 11.2 dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

11.4. Właściwym dla Usługodawcy (Sprzedawcy) jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3 , 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.1.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U Dz.U.2017.683) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

12.3.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: CRAFT INSPIRATIONS Wojciech Baczkura

 Al.Rzeczypospolitej 33c/32

 02-972 Warszawa

Tel. +48 517 114 414

Email: biuro@pasmanteriaozdobna.pl

 

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy umowy dostawy następujących rzeczy umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi

-              Data zawarcia umowy/odbioru

-              Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-              Adres konsumenta(-ów)

-              Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-              Data

 

13. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając do Sprzedawcy odpowiednie żądanie.

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu związanym z realizacją Newslettera.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności”. 

 

 

 

 

 

Bestsellery
Opalizujące kamienie ozdobne - okrągłe 6,5mm
Opalizujące kamienie ozdobne - okrągłe 6,5mm

0,39 zł

0,32 zł

Guzik z masą perłową 13mm
Guzik z masą perłową 13mm

1,20 zł

0,98 zł

szt.
Taśma koronkowa 73mm - biała
Taśma koronkowa 73mm - biała

8,50 zł

6,91 zł

szt.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Na podstawie art. 10 ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną każda osoba zapisująca się na newsletter wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Dane kontaktowe

Pasmanteriaozdobna.pl

tel: 517 114 414
email: sklep@pasmanteriaozdobna.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl